Preview

Вопросы современной педиатрии

Расширенный поиск

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ В ЭПОХУ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

https://doi.org/10.15690/vsp.v12i6.880

Полный текст:

Об авторах

Г. А. Шебаев
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Уфа, Республика Башкортостан
Россия


Р. М. Шакирова
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Уфа, Республика Башкортостан
Россия


В. А. Малиевский
Башкирский государственный медицинский университет, Уфа Республика Башкортостан,
Россия


Р. З. Ахметшин
Республиканская детская клиническая больница, Уфа Республика Башкортостан
Россия


Список литературы

1. Cassidy J., Petty R. Textbook of Pediatric Rheumatology. Philadelphia: Saunders Elsevier. 2011. 794 p.

2. Malievskiy V. A. Yuvenilnye artrity: epidemiologiya, medikosotsialnye i ekonomicheskiye posledstviya, kachestvo zhizni [Juvenile arthritis: epidemiology, the medical, social and economic impact, and the quality of life]. Avtoreferat-dissertatsiya doktora meditsinskikh nauk [Autoabstract-thesis of Doctor of Medical Science]. Moscow, 2006. 38 p.

3. Alekseeva E. I., Litvitskiy P. F. Yuvenilniy revmatoidniy artrit: etiologiya, patogenez, klinika, algoritmy diagnostiki i lecheniya [Juvenile rheumatoid arthritis: etiology, pathogenesis, clinical features, diagnosis and treatment algorithms]. Moscow, Vedi Publ., 2007. 368 p.

4. Nasonov E. L. Metotreksat: perspektivy primeneniya v revmatologii [Methotrexate: Application prospects in rheumatology]. Moscow, Filomatis Publ., 2005. 200 p.

5. Alekseeva E. I., Valieva S. I., Bzarova T. M., Denisova R. V. Metotreksat — “zolotoy standart” lecheniya yuvenilnogo revmatoidnogo artrita [Methotrexate: “Gold standard” of juvenile rheumatoid arthritis treatment]. Voprosy sovremennoy pediatrii — Current Pediatrics. 2011; 10 (1): 42–49.

6. Rodionovskaya S. R., Nikishina I. P. “Era metotreksata” v detskoy revmatologii [“The era of methotrexate” in pediatric rheumatology]. Voprosy sovremennoy pediatrii — Current Pediatrics. 2006; 5 (3): 31–39.

7. Sigidin Ya. A., Lukina G. V. Biologicheskaya terapiya v revmatologii [Biological therapy in rheumatology]. Moscow, 2007. 179 p.

8. Baranov A. A., Alekseeva E. I., Valieva S. I. et al. Biologicheskaya terapiya v pediatricheskoy revmatologii [Biological therapy in pediatric rheumatology]. Voprosy sovremennoy pediatrii — Current Pediatrics. 2011; 10 (1): 5–16.

9. Hofer M., Southwood T. Classification of childhood arthritis. Best Pract. Res. Clin. Rhematol. 2002; 16 (3): 379–396.

10. Order of the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation from December 6, 2010 No. 1074n “On approval of medical assistance for children with rheumatic diseases.”

11. Avksentyeva M. V., Vorobyov P. A., Gerasimov V. B. et al. Ekonomicheskaya otsenka effektivnosti lekarstvennoy terapii (farmako-ekonomicheskiy analiz) [Economic evaluation of the drug therapy effectiveness (pharmacoeconomic analysis)]. Moscow, Newdiamed Publ., 2000. 80 p.

12. Kuzmina N. N., Nikishina I. P., Shaykov A. V. et al. Rossyskiy adaptirovanniy variant oprosnikov dlya otsenki kachestva zhizni i sostoyaniya zdorovya detey s yuvenilnymi khronicheskimi artritami [Russian adapted version of questionnaire for the assessment of life quality and health status of children with juvenile chronic arthritis]. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya — Scientific and Practical Rheumatology. 2002; 1: 40–47.

13. Malievskiy V. A. Rasprostranennost i struktura yuvenilnykh idiopaticheskikh artritov sredi detey v Respublike Bashkortostan [Prevalence and structure of juvenile idiopathic arthritis in children in the Republic of Bashkortostan]. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya — Scientific and Practical Rheumatology. 2006; 1: 56–60.

14. Malievskiy V. A. Kachestvo zhizni detey s yuvenilnym idiopaticheskim artritom [The quality of life of children with juvenile idiopathic arthritis]. Voprosy sovremennoy pediatrii — Current Pediatrics. 2006; 5 (2; Annex): 5–11.

15. Malievskiy V. A. Registr kak sposob optimizatsii spetsializirovannoy meditsinskoy pomoshchi [Register as a way to optimize the specialized medical care]. Problemy upravleniya zdravookhraneniyem — Problems of health management. 2005; 6: 59–63.

16. Malievskiy V. A. Territorialny registr bolnykh yuvenilnymi artritami [Regional register of patients with juvenile arthritis]. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya — Scientific and Practical Rheumatology. 2005; 4: 95–97.

17. Resolution of the Government of the Republic of Bashkortostan No. 540 from 30.12.2011 “On the provision of social support to certain groups in providing medicines and medical devices for the provision of ambulatory and polyclinic care.”

18. Resolution of the Government of the Republic of Bashkortostan No. 471 from 21.12.2012 “On amendments to the list of medications and medical devices in the provision of ambulatory polyclinic care.”

19. Resolution of the Government of the Republic of Bashkortostan No. 218 from May 28, 2013 “On the provision of social support to certain groups in providing medicines and medical devices for the provision of ambulatory and polyclinic care.”

20. Resolution of the Government of the Republic of Bashkortostan No. 291 from June 28, 2013 “On amendments to the state benefit program for providing free medical care to citizens in the Republic of Bashkortostan in 2013 and the planning period of 2014 and 2015.”

21. Resolution of the Government of the Republic of Bashkortostan No. 500 from December 29, 2012 “On amendments to the state benefit program for providing free medical care to citizens in the Republic of Bashkortostan in 2013 and the planning period of 2014 and 2015.”

22. Order of the Ministry of Health of the Russian Federation from October 25, 2012 No. 441n “On approval of the provision of medical care to children with rheumatology.”


Рецензия

Для цитирования:


Шебаев Г.А., Шакирова Р.М., Малиевский В.А., Ахметшин Р.З. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ В ЭПОХУ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН). Вопросы современной педиатрии. 2013;12(6):85-89. https://doi.org/10.15690/vsp.v12i6.880

For citation:


Shebaev G.A., Shakirova R.M., Malievskii V.A., Akhmetshin R.Z. OPTIMIZATION OF HEALTHCARE FOR CHILDREN WITH RHEUMATIC DISEASES IN EPOCH OF TREATMENT WITH GENETICALLY ENGINEERED BIOLOGICAL AGENTS (BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN). Current Pediatrics. 2013;12(6):85-89. (In Russ.) https://doi.org/10.15690/vsp.v12i6.880

Просмотров: 869


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 1682-5527 (Print)
ISSN 1682-5535 (Online)