Preview

Вопросы современной педиатрии

Расширенный поиск

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

https://doi.org/10.15690/vsp.v12i6.882

Об авторах

Л. Ф. Писарева
НИИ онкологии СО РАМН, Томск
Россия


Е. Л. Чойнзонов
НИИ онкологии СО РАМН, Томск; Сибирский государственный медицинский университет, Томск
Россия


Л. Д. Жуйкова
НИИ онкологии СО РАМН, Томск
Россия


И. Н. Одинцова
НИИ онкологии СО РАМН, Томск,
Россия


Л. В. Пикалова
Томский областной онкологический диспансер
Россия


И. Ю. Смирнова
Томский областной онкологический диспансер
Россия


Список литературы

1. Sukhanova L. P., Sklyar M. S. Detskaya i perinatalnaya smertnost v Rossii: tendentsii, struktura, faktory riska [Children and perinatal mortality in Russia: Trends, structure and risk factors]. Sotsialnye aspekty zdorovya naseleniya [Social aspects of public health]. 2007; 4: URL: http://vestnik.mednet.ru/(Date of access: 12.09.2012)

2. CancerMondial [Electronic resource]. Website of the Cancer Registry International Association. URL: http://www-dep.iarc. fr/CancerMondial.htm (Date of access: 12.09.2012).

3. Cancer Topic. Childhood Cancers [Electronic resource]. Website of the National Cancer Institute (U. S.). URL: http://www.cancer. gov/cancertopics/factsheet/Sites-Types/childhood (Date of access: 12.09.2012).

4. Childhood cancer statistics — mortality [Electronic resource]. Cancer Research UK. London. URL: http://www.cancerresearchuk. org/cancer (Date of access: 05.04.2012).

5. Fast facts about childhood cancer [Electronic resource]. Website of the Australian Institute of Child Cancer. URL: http://www.ccia.org. au (Date of access: 05.04.2012).

6. Chissov V. I., Starinskiy V. V., Petrova G. V. Sostoyaniye onkologicheskoy pomoshchi naseleniyu Rossii v 2011 g. [Status of cancer care in Russia in 2011]. Moscow, 2012. 240 p.

7. Website of the Russian Federation Federal State Statistics Service. URL: http://www.gks.ru (Date of access: 10.08.2012).

8. Organizatsiya onkologicheskoy sluzhby v Rossii. Metodologicheskiye rekomendatsii, posobiye dlya vrachey. Chast 2 [Oncology service organization in Russia. Methodological recommendations and a manual for physicians. Part 2]. Edited by V. I. Chissov, V. V. Starinskiy, B. N. Kovalyova. Moscow, 2007. 613 p.

9. Zlokachestvennye novoobrazovaniya v Rossii v 2010 g. (zabolevayemost i smertnost) [Malignant neoplasms in Russia in 2010 (morbidity and mortality)]. Edited by V. I. Chissov, V. V. Starinskiy, G. V. Petrova. Moscow, 2012. 260 p.

10. Osnovnye pokazateli zdorovya naseleniya i zdravookhraneniya Sibirskogo federalnogo okruga v 2010 g. Sbornik statisticheskikh i analiticheskikh materialov. Vypusk 10 [Main indicators of public health and health care of the Siberian Federal District in 2010. Collection of statistical and analytical materials. Issue 10].Edited by O. V. Strelchenko. Novosibirsk, 2011. 426 p.

11. Annual report “On the situation of children in the Tomsk region.” 2010. Tomsk, 2011. 101 p.

12. Zlokachestvennye novoobrazovaniya v Rossii v 2008 g. (zabolevayemost i smertnost) [Malignant neoplasms in Russia in 2008 (morbidity and mortality)].Edited by V. I. Chissov, V. V. Starinskiy, G. V. Petrova. Moscow, 2010. 256 p.

13. Order from of the Ministry of Health and Social Development from 20.04.2010 No. 255n “On approval of medical assistance for children with cancer.” URL: http://www.referent.ru (Date of access: 24.08.12).

14. Ilnitskiy А. P. Pervichnaya profilaktika raka — pervaya liniya oborony v protivorakovoy borbe [Primary prevention of cancer: The first line of defense in the fight against cancer]. URL: www.rosoncoweb. ru/library/another/004.pdf (Date of access: 24.04.12).

15. Choynzonov E. L., Zhuykova L. D., Kolomiets S. A., Tyukalov Yu. I. Populyatsionniy rakoviy registr Tomskoy oblasti: vozmozhnosti i perspektivy [Population Cancer Registry of Tomsk region: Opportunities and Prospects]. Vrach i informatsionnye tekhnologii — Doctors and Information Technology. 2012; 3: 16–24.


Рецензия

Для цитирования:


Писарева Л.Ф., Чойнзонов Е.Л., Жуйкова Л.Д., Одинцова И.Н., Пикалова Л.В., Смирнова И.Ю. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. Вопросы современной педиатрии. 2013;12(6):96-100. https://doi.org/10.15690/vsp.v12i6.882

For citation:


Pisareva L.F., Choinozov E.L., Zhuikova L.D., Odintsova I.N., Pikalova L.V., Smirnova I.Yu. MALIGNANT NEOPLASMS IN CHILDREN POPULATION OF TOMSK REGION. Current Pediatrics. 2013;12(6):96-100. (In Russ.) https://doi.org/10.15690/vsp.v12i6.882

Просмотров: 796


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 1682-5527 (Print)
ISSN 1682-5535 (Online)